Privacybeleid

VideoVakwerk, hierna aangeduid als VVW, gevestigd aan Koekoekshof 3 2623GE Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze verklaring is naar beste weten opgesteld met behulp van
https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/download/

Contactgegevens VVW:

www.videovakwerk.nl

Koekoekshof 3 2623 GE Delft

0610530325

Marcel Gerbrands is de Functionaris Gegevensbescherming van VVW.

Hij is te bereiken via info@videovakwerk.nl

 

Persoonsgegevens die VVW verwerkt

VVW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, deels geautomatiseerd via Google Analytics:

  • voor- en achternaam,
  • e-mailadres,
  • IP-adres,
  • gegevens over uw activiteiten op onze website,
  • internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die VVW verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@videovakwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie naar beste vermogen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt VVW persoonsgegevens?

VVW verwerkt op basis van de juridische grondslag “Overeenkomst” uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling,
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • om goederen en diensten aan u te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming                            

VVW neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

VVW gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Windows, WordPress-website, Excel voor (financiële) administratie, Gmail en Word voor correspondentie].

 

Hoe lang bewaart VVW persoonsgegevens?

VVW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VVW verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is
• voor de uitvoering van onze overeenkomst met u,
of
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VVW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die VVW gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVW.
Ook en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij VVW een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@videovakwerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

VVW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
VVW wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@videovakwerk.nl .