Algemene voorwaarden

versie 240516

 

Artikel 1 – Definities

 

1 – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • VideoVakwerk:
  het eenmansbedrijf VideoVakwerk, hierna afgekort als VVW, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64207064
 • Eindproduct:
  door VVW gemaakt videomateriaal zoals dit in de offerte aan de opdrachtgever omschreven is
 • Schriftelijk:
  per mail of brief
 • Een factuur betalen of voldoen vóór een bepaalde datum; Een factuurbedrag betalen of overmaken vóór een bepaalde datum :
  het factuurbedrag staat vóór deze datum op de rekening van VVW
 • Week” en “Dag“:
  hieronder wordt respectievelijk een kalenderweek, dus van 7 dagen, en een kalenderdag verstaan.
 • Hij“, “Zijn“, of “Hem“: hiermee is uitdrukkelijk ook “zij”, “haar”, of “haar” bedoeld.
  Dit uitgangspunt wordt uitsluitend gehanteerd omwille van de leesbaarheid van deze tekst.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen VVW en zijn opdrachtgever.

 

2 – Bepalingen of voorwaarden vanuit de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor VVW slechts bindend indien, en voor zover, deze door hem schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 3 – Offerte

 

1 – In de offerte wordt voor de opdrachtgever ten minste beschreven,

 • welke diensten en wat voor eindproduct geleverd zal worden
 • de beoogde leveringsdatum
 • welke rechten de opdrachtgever krijgt met betrekking tot het eindproduct
 • de prijs van dit eindproduct, excl. en incl. btw
 • de betaaltermijn en rekeninggegevens van VVW

 

2 – Tegelijk met de offerte worden deze algemene voorwaarden meegestuurd, en maken hier onlosmakelijk deel van uit.

 

3 – Een offerte is vrijblijvend voor de opdrachtgever, maar geldt tot uiterlijk de daarin aangegeven datum.

 

 

Artikel 4 – Aanvaarding van een offerte

 

1 – Vanuit de opdrachtgever moet een tekeningsbevoegd persoon de offerte expliciet en schriftelijk aanvaarden. Pas dan kan de betreffende opdracht uitgevoerd gaan worden.

 

2 – De aanvaarde offerte is bindend voor de opdrachtgever, met in achtneming van wat staat in Artikel 9.

VVW behoudt zich het recht voor om een opdracht alsnog te weigeren, als na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor hem onaanvaardbaar maakt.

 

 

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

 

1 – VVW zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2- De opdrachtgever verplicht zich om naar vermogen bij te dragen aan gunstige werkomstandigheden voor VVW tijdens de uitvoering van de opdracht.

 

3 – Als de omstandigheden de uitvoering van de opdracht belemmeren of onmogelijk maken heeft VVW het recht om deze uitvoering uit te stellen en/of de extra kosten door deze vertraging bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

Artikel 6 – Tussentijdse wijziging van de opdracht

 

1 – Wanneer een opdracht, na het aanvaarden ervan, door de opdrachtgever wordt gewijzigd, zal een nieuwe of aanvullende  offerte worden gemaakt; erna geldt voor die offerte opnieuw Artikel 4 van deze voorwaarden.

 

2 – VVW is gerechtigd om extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

Artikel 7 – Oplevering

1 – Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door VVW opgegeven levertijd geen bindende termijn. Maar VVW zal er naar beste vermogen naar streven om het eindproduct binnen die gestelde tijd te leveren.

 

2 – Levering van het eindproduct vindt gefaseerd en online plaats:

fase 1 bestaat uit levering van de conceptversie van het beoogde eindproduct zoals omschreven in de offerte. Deze conceptversie is voorzien van een VVW-watermerk.
De opdrachtgever kan gedurende twee weken na ontvangst van de conceptversie aangeven of hij deze goedkeurt, of dat hij aanpassingen aan deze versie wenselijk vindt.

 

3 – De conceptversie is uitsluitend bedoeld om te beoordelen.

 

4 – De opdrachtgever mag aan de de conceptversie of delen daarvan niets wijzigen, en op geen enkele manier openbaar maken of gebruiken voor eigen doeleinden.

 

5 – Als de opdrachtgever aanpassingen aan de conceptversie wenselijk vindt, zal VVW zich inzetten om deze aanpassingen te realiseren, voor zover hij dit redelijk en haalbaar acht, en deze niet afwijken van de omschrijving in de offerte of deze omschrijving te buiten gaan.

 

6 – Realisatie van gewenste aanpassingen beperkt zich uitsluitend tot montagewerkzaamheden.

 

7 – VVW behoudt zich het recht voor om de tijdslimiet voor deze montage te beperken tot maximaal 1 uur.

 

8 – Als het concept, al dan niet na aanpassingen, afgerond is, volgt fase 2. 

Fase 2 bestaat uit de levering van de definitieve versie van het eindproduct zoals omschreven in de offerte. Deze levering vindt online plaats via TransferXL of een vergelijkbare online dienst.

 

9 – Tegelijk met het eindproduct wordt ook de factuur aan de opdrachtgever verstuurd.

 

10 – De opdrachtgever is verplicht om binnen 1 week na ontvangst van het definitieve eindproduct en de factuur deze ontvangst schriftelijk aan VVW te bevestigen.

 

 

Artikel 8 – Facturering en betalingsvoorwaarden

 

1 – De uiteindelijke facturering wordt gebaseerd op basis van alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

2 – Als aannemelijk is, dat VVW hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht dat redelijkerwijs noodzakelijk was, zal VVW dit mogen doorberekenen aan de opdrachtgever.

 

3 – Gefactureerd wordt ook, indien de opdrachtgever het geleverde niet gebruikt.

 

4 – Het factuurbedrag dient binnen drie weken na de factuurdatum aan VVW te zijn voldaan.

 

5 – Facturering aan de opdrachtgever kan, naar keuze van VVW, plaatsvinden:

 • in één keer, in één totaalbedrag, te betalen binnen drie kalenderweken na de definitieve levering van het eindproduct,

of

 • in twee keer, namelijk in een aanbetalingsbedrag, te betalen voordat het productieproces van start kan gaan, en in een eindbedrag, te betalen binnen drie kalenderweken na de definitieve levering van het eindproduct.

 

6 – De manier van factureren is van te voren in de offerte vastgelegd.

 

7 – Als, niet door toedoen van VVW, de genoemde uiterste opleveringsdatum wordt overschreden, kan VVW aan de opdrachtgever een tussenfactuur sturen voor alle tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

8 – Als de opdrachtgever, ook na sommatie als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, een toegezonden factuur niet betaalt, riskeert de opdrachtgever tevens een boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,- , onverminderd de al verschuldigde rente.

 

 

Artikel 9 – Opschorting en annulering

 

1 – Als de opdrachtgever een aanvaarde opdracht opschort of annuleert, langer dan zes weken vóór begin van die opdracht, brengt VVW geen kosten in rekening.

 

2 – Als de opdrachtgever een aanvaarde opdracht opschort of annuleert, tussen zes weken en twee weken vóór begin van die opdracht, heeft VVW het recht om aan de opdrachtgever een bedrag van minimaal 10% van het totale offertebedrag te factureren.

 

3 – Als de opdrachtgever een aanvaarde opdracht opschort of annuleert, korter dan twee weken vóór begin van die opdracht, heeft VVW het recht om aan de opdrachtgever een bedrag van minimaal 20% van het totale offertebedrag te factureren.

 

4 – Als er al werkzaamheden voor een aanvaarde opdracht zijn verricht, brengt VVW daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de betreffende bestede kosten en/of uren.

 

  

Artikel 10 – Overmacht

 

1 – Soms is er sprake van aantoonbare overmacht voor VVW, bijvoorbeeld door ziekte. Dat ontslaat VVW van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn. De opdrachtgever heeft dan geen recht op schadevergoeding.

 

2 – De opdrachtgever heeft in dat geval wel de verplichting om aan VVW een al uitgevoerd deel van de opdracht te betalen.

 

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1 – VVW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van zijn kant. Indien VVW geen beroep kan doen op het voorgaande, is hij uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

 

2 – De opdrachtgever vrijwaart VVW

 • tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van VVW, en
 • tegen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld.

 

 

Artikel 12 – Auteursrecht

 

1 – Het auteursrecht, alsmede andere rechten van intellectueel eigendom, op al het gemaakte materiaal binnen de betreffende opdracht berust bij VVW.

 

2 – VVW geeft aan de opdrachtgever bij aflevering van het eindproduct in de zin van de Auteurswet toestemming voor gebruik en publicatie, in overeenstemming met de voorwaarden die in de offerte zijn beschreven.

 

3 – Voor elke andere leveringsvorm, toepassing, publicatie, of ander gebruik van het geleverde moet de opdrachtgever een aanvullende overeenkomst met VVW sluiten.

 

4 – VVW mag het eindproduct geheel of gedeeltelijk, zowel in de vorm van bewegend als ook van stilstaand beeld, gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals bijvoorbeeld op websites, social media of in advertenties, tenzij dit anders met de opdrachtgever schriftelijk is afgesproken.

 

5 – De opdrachtgever mag zijn rechten met betrekking tot het eindproduct niet op anderen overdragen.

 

6 – De opdrachtgever mag bij publicatie niets aan het eindproduct veranderen of toevoegen.

 

7 – Hij is bij elke publicatie verplicht tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw.
De naamsvermelding moet zijn zoals in de offerte is omschreven.

 

8 – Elk ander gebruik door de opdrachtgever van een product van VVW zoals is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van VVW.

 

9 – Bij door VVW geconstateerd niet-overeengekomen gebruik heeft VVW op grond van de Auteurswet het recht om het gebruik van het geleverde product met onmiddellijke ingang te verbieden.

10 – Ook zal VVW in dit geval aan de opdrachtgever door facturering een vergoeding in rekening brengen van drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een vergelijkbaar eindproduct. Deze factuur dient binnen drie weken na factuurdatum voldaan te zijn.

 

11 – Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de plicht om de oorspronkelijke licentie na te leven.

 

12 – Bij herhaling van door VVW geconstateerd niet-overeengekomen gebruik heeft VVW op grond van de Auteurswet het recht om het gebruik van het geleverde product met onmiddellijke ingang permanent te verbieden.

 

13 – Ook zal VVW in dit geval aan de opdrachtgever door facturering opnieuw een vergoeding in rekening brengen van vijf maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een vergelijkbaar eindproduct. Ook deze factuur dient binnen drie weken na factuurdatum voldaan te zijn.

Dit geeft de opdrachtgever niet het recht om het eindproduct verder te gebruiken.

 

 

Artikel 13 – Portretrecht

 

1 – De opdrachtgever en daarmee in het eindproduct geportretteerden geven toestemming aan VVW om videomateriaal met deze personen erin ook te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals bijvoorbeeld op websites, social media of in advertenties.

 

 

Artikel 14 – Geheimhouding

 

1 – VVW verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de opdracht zijn meegedeeld. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

 

 

Artikel 15 – Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

1 – VVW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waardoor een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden ontstaat.

2 – Deze nieuwe versie is met ingang van publicatiedatum op de website van VVW van toepassing op alle offertes die vanaf die datum worden uitgebracht.

 

3 – Opdrachten van vóór die datum blijven verbonden met hun toen geldende algemene voorwaarden.