Algemene voorwaarden

versie 201006

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • VideoVakwerk:
  het eenmansbedrijf VideoVakwerk, hierna afgekort als VVW, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64207064
 • Eindproduct:
  een door VVW gemaakte videoproductie zoals deze in de offerte aan de opdrachtgever omschreven is
 • Schriftelijk:
  per mail of brief
 • Een factuur betalen of voldoen vóór een bepaalde datum; Een factuurbedrag betalen of overmaken vóór een bepaalde datum :
  het factuurbedrag staat vóór deze datum op de rekening van VVW
 • Week” en “Dag“:
  hieronder wordt respectievelijk een kalenderweek en een kalenderdag verstaan.
 • Hij“, “Zijn“, of “Hem“:

hiermee is uitdrukkelijk ook “zij”, “haar”, of “haar” bedoeld.
Dit uitgangspunt wordt uitsluitend gehanteerd omwille van de leesbaarheid van deze tekst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen VVW en zijn opdrachtgever.

Bepalingen of voorwaarden vanuit de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor VVW slechts bindend indien, en voor zover, deze door hem schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 – Offerte

In de offerte wordt voor de opdrachtgever beschreven,

 • welke diensten en wat voor eindproduct geleverd zal worden
  • een beoogde leveringsdatum
 • wat voor licentie de opdrachtgever krijgt met betrekking tot het eindproduct
 • de prijs van dit eindproduct, excl. en incl. btw
 • de betaaltermijn en rekeninggegevens van VVW
 • een verwijzing naar deze algemene voorwaarden. Deze maken onlosmakelijk deel uit van de offerte.

Een offerte is vrijblijvend voor de opdrachtgever, maar geldt tot uiterlijk de daarin aangegeven datum.

 

Artikel 4 – Aanvaarding van een offerte

Vanuit de opdrachtgever moet een tekeningsbevoegd persoon de offerte expliciet en schriftelijk aanvaarden. Pas dan kan de betreffende opdracht uitgevoerd gaan worden.

De aanvaarde offerte is bindend voor de opdrachtgever, met in achtneming van wat staat in Artikel 9.

VVW behoudt zich het recht voor om een opdracht alsnog te weigeren, als na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor hem onaanvaardbaar maken.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

VVW zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De opdrachtgever verplicht zich om naar vermogen bij te dragen aan gunstige werkomstandigheden voor VVW tijdens de uitvoering van de opdracht.

Als de omstandigheden de uitvoering van de opdracht belemmeren of onmogelijk maken heeft VVW het recht om deze uitvoering uit te stellen en/of de extra kosten door deze vertraging bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 – Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht, na het aanvaarden ervan, door de opdrachtgever wordt gewijzigd, zal een nieuwe of aanvullende  offerte worden gemaakt; erna geldt voor die offerte opnieuw Artikel 4 van deze voorwaarden.

VVW is gerechtigd om extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7 – Oplevering

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door VVW opgegeven levertijd geen bindende termijn. Maar VVW zal er naar beste vermogen naar streven om het eindproduct binnen de gestelde tijd te leveren.

 

Levering van het eindproduct vindt gefaseerd en online plaats:

 • fase 1 bestaat uit levering van de conceptversie van het beoogde eindproduct zoals omschreven in de offerte. Deze conceptversie is voorzien van een VVW-watermerk.
  De opdrachtgever kan gedurende twee weken na ontvangst van de conceptversie aangeven of hij deze goedkeurt, of dat hij aanpassingen aan deze versie wenselijk vindt.

 

De conceptversie is uitsluitend bedoeld om te beoordelen.

De opdrachtgever mag aan de de conceptversie of delen daarvan niets wijzigen, en op geen enkele manier openbaar maken of gebruiken voor eigen doeleinden.

Als de opdrachtgever de conceptversie goedkeurt, volgt fase 2.

 

Als de opdrachtgever aanpassingen aan de conceptversie wenselijk vindt, zal VVW zich inzetten om deze aanpassingen te realiseren, voor zover hij dit redelijk en haalbaar acht, en deze niet afwijken van de omschrijving in de offerte of deze omschrijving te buiten gaan.

Realisatie van gewenste aanpassingen beperkt zich uitsluitend tot montagewerkzaamheden.

VVW behoudt zich het recht voor om de tijdslimiet voor deze montage te beperken tot maximaal 1 uur.

Na realisatie van de aanpassingen volgt fase 2.

 

 • Fase 2 bestaat uit de definitieve levering van de evt. aangepaste, nu definitieve versie van het eindproduct zoals omschreven in de offerte. Deze levering vindt online plaats via TransferXL of een vergelijkbare online dienst.

De opdrachtgever is verplicht om binnen 1 week na ontvangst van het definitieve eindproduct deze ontvangst schriftelijk aan VVW te bevestigen.

 

Artikel 8 – Facturering en betalingsvoorwaarden

De uiteindelijke facturering wordt gebaseerd op verrichte werkzaamheden zoals omschreven in de offerte, en, als aannemelijk is dat VVW hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht dat redelijkerwijs noodzakelijk was, zal VVW ook deze op basis van nacalculatie mogen doorberekenen aan de opdrachtgever.

Gefactureerd wordt ook, indien de opdrachtgever het geleverde niet gebruikt.

Facturering aan de opdrachtgever kan, naar keuze van VVW, plaatsvinden:

1) in één keer, in één totaalbedrag, te betalen vóór de definitieve levering van het eindproduct,

of

2) in één keer, in één totaalbedrag, te betalen na de definitieve levering van het eindproduct,

of

3) in twee keer, namelijk in een aanbetalingsbedrag, te betalen voordat het productieproces van start gaat, en in een eindbedrag, te betalen vóór de definitieve levering van het eindproduct,

of

4) in twee keer, namelijk in een aanbetalingsbedrag, te betalen voordat het productieproces van start gaat, en in een eindbedrag, te betalen na de definitieve levering van het eindproduct,

of

5) in deelbedragen, elk te betalen telkens vóór begin van de betreffende productiefase van het totale productieproces. Pas nadat het deelbedrag betaald is, kan de betreffende productiefase van start gaan. Na betaling van het laatste deelbedrag wordt de laatste productiefase ingezet. Na afronding daarvan vindt de definitieve levering van het eindproduct plaats.

De manier van factureren is van te voren in de offerte vastgelegd.

Als, niet door toedoen van VVW, de genoemde uiterste opleveringsdatum wordt overschreden, kan VVW aan de opdrachtgever een tussenfactuur sturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Facturen moeten uiterlijk 4 weken na factuurdatum voldaan zijn.

Als het factuurbedrag binnen deze betaaltermijn niet is voldaan, is de opdrachtgever vanaf dat moment aan VVW, naast het factuurbedrag, ook een rentevergoeding verschuldigd van 5 procent van dit factuurbedrag, telkens per 30 verstreken dagen.

De plicht tot rentevergoeding stopt met ingang van de maand waarin het betreffende factuurbedrag aan VVW is overgemaakt.

Als de opdrachtgever, ook na sommatie als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, een toegezonden factuur niet betaalt, riskeert de opdrachtgever tevens een boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-  , onverminderd de al verschuldigde rente.

 

Artikel 9 – Opschorting en annulering

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan VVW, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, de verdere uitvoering van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

VVW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voor de opdrachtgever door deze opschorting ontstaat.

Als de opdrachtgever een afgesproken opdracht annuleert, langer dan zes weken vóór begin van die  opdracht, brengt VVW geen kosten in rekening.

Als de opdrachtgever een afgesproken opdracht annuleert, tussen zes weken en twee weken vóór begin van die  opdracht, heeft VVW het recht om aan de opdrachtgever een bedrag van minimaal 10% van het totale offertebedrag te factureren.

Als de opdrachtgever een afgesproken opdracht annuleert, korter dan twee weken vóór begin van die  opdracht, heeft VVW het recht om aan de opdrachtgever een bedrag van minimaal 20% van het totale offertebedrag te factureren.

Als er al werkzaamheden zijn verricht, brengt VVW daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de betreffende bestede kosten en/of uren.

 

Artikel 10 – Overmacht

Soms is er sprake van overmacht voor VVW, bijvoorbeeld door ziekte. Dat ontslaat VVW van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn. De opdrachtgever heeft dan geen recht op schadevergoeding.

De opdrachtgever heeft de verplichting om aan VVW een al uitgevoerd deel van de opdracht te betalen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

VVW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van zijn kant. Indien VVW geen beroep kan doen op het voorgaande, is hij uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

 

De opdrachtgever vrijwaart VVW

 • tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van VVW, en
 • tegen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld.

 

Artikel 12 – Auteursrecht

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom al het gemaakte materiaal binnen de betreffende opdracht berust bij VVW.

VVW geeft aan de opdrachtgever bij aflevering van het eindproduct in de zin van de Auteurswet toestemming voor gebruik, zoals dat in de offerte is overeengekomen.

Voor elke andere toepassing, publicatie, of ander gebruik van het geleverde moet de opdrachtgever een aanvullende overeenkomst met VVW sluiten.

VVW mag het eindproduct geheel of gedeeltelijk, zowel in de vorm van bewegend als ook van stilstaand beeld, gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals bijvoorbeeld op websites, social media, of in advertenties.

 

De opdrachtgever mag zijn rechten met betrekking tot het eindproduct niet op anderen overdragen.

De opdrachtgever mag bij publicatie niets aan het eindproduct veranderen of toevoegen. Hij is bij elke publicatie verplicht tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw.
De naamsvermelding moet zijn zoals in de offerte is gedefinieerd.

 

Elk gebruik van een product van VVW dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van VVW.

“Gebruik dat niet is overeengekomen” houdt in:

 • hergebruik zonder toestemming,
 • veranderingen aanbrengen of iets toevoegen aan het eindproduct
 • publiceren zonder naamsvermelding.

 

Bij door VVW geconstateerd niet-overeengekomen gebruik heeft VVW op grond van de Auteurswet het recht om het gebruik van het geleverde product met onmiddellijke ingang te verbieden.
Ook zal VVW in dit geval aan de opdrachtgever door facturering een vergoeding in rekening brengen van drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een vergelijkbaar eindproduct. Deze factuur dient binnen 4 weken na factuurdatum voldaan te zijn.

Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de plicht om de oorspronkelijke licentie na te leven.

 

Bij herhaling van door VVW geconstateerd niet-overeengekomen gebruik heeft VVW op grond van de Auteurswet het recht om het gebruik van het geleverde product met onmiddellijke ingang permanent te verbieden.

Ook zal VVW in dit geval aan de opdrachtgever door facturering opnieuw een vergoeding in rekening brengen van vijf maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een vergelijkbaar eindproduct. Deze factuur dient binnen 4 weken na factuurdatum voldaan te zijn.

Dit geeft de opdrachtgever niet het recht om het eindproduct verder te gebruiken.

 

Artikel 13 – Portretrecht

De opdrachtgever en daarmee in het eindproduct geportretteerden geven toestemming aan VVW om videomateriaal met deze personen erin te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals bijvoorbeeld op websites, social media, of in advertenties.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

VVW verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever die in in het kader van de opdracht zijn meegedeeld. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 15 – Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

VVW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waardoor een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden ontstaat.
Deze nieuwe versie is met ingang van publicatiedatum op de website van VVW van toepassing op alle offertes die vanaf die datum worden uitgebracht.

Opdrachten van vóór die datum blijven verbonden met hun toen geldende algemene voorwaarden.